Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Definicje

Zamawiający: Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Cennik Usług: Zestawienie wysokości opłat za Usługi świadczone przez Wykonawcę. Cennik publikowany jest pod adresem http://www.ogrzewaniepowietrzne.pl/regulamin/cennik

Katalog Firm: Część serwisu internetowego, zawierająca spis firm z branży ogrzewanie powietrzne.

Usługa: Baner – odnośnik  do strony Zamawiającego w formie elektronicznej w serwisie internetowym www.ogrzewaniepowietrzne.pl

Prezentacja bezpłatnazamieszczenie firmy w Katalogu Firm
Prezentacja podstawowa
– dodanie danych teleadresowych firmy
Prezentacja rozszerzona- rozszerzony opis + zdjęcia

Giełda ogłoszeń: dział, w którym można umieścić ogłoszenia dotyczące kupna, sprzedaży, usług, współpracy, pracy http://www.ogrzewaniepowietrzne.pl/gielda-ogloszen

baner górny A

baner boczny B


2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

a. Regulamin określa zasady korzystania z usług  Portalu Internetowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.ogrzewaniepowietrzne.pl

b. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne.

 

II.Rejestracja usług, zawarcie umowy oraz jej rozwiązanie.

3. Sposób zamówienia

– Zamawiający składa zamówienie na Usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie http://www.ogrzewaniepowietrzne.pl/
– Składając zamówienie na Usługę Zamawiający składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w Usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
– Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią Usługi po stronie Wykonawcy. – Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
– Zamawiający po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy, wskazany w formularzu.
– Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
– Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami ogólnie przyjętymi przez społeczeństwo lub naruszającego dobre obyczaje itp.
– Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i wpisów.
– Wykonawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
– Zamawiający jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
– Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy.
– Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Zawarcie umowy.

– Zawarcie umowy poprzedzone jest rejestracja usługi (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe).
– Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego. Jeśli Wykonawca nie otrzyma pisemnej (bądź mailowej) rezygnacji na miesiąc przed wygaśnięciem usługi, umowa zostaje przedłużona na następny okres.
– W trakcie rejestracji usługi Zamawiający podaje mailowo wymagane przez Wykonawcę dane:  nazwa firmy; dane teleadresowe firmy; NIP; nazwisko i imię osoby wypełniającej formularz; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym;

– Umowa w dwóch egzemplarzach wysyłana jest dniem akceptacji formularza zgłoszeniowego.
– Odesłanie umowy oraz uiszczenie płatności. Wykonawcy jest warunkiem aktywacji zamówienia.

5. Ochrona danych osobowych

– Dane osobowe Zamawiającego, przesłane w Zamówieniu są utajnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997/Dz. Ust. nr 133 poz. 883 i nie będą udostępniane osobom trzecim.
– Zamawiający, akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas aktywacji usługi, w celach służących świadczenia przez wykonawcę, informowaniu go o zmianach i nowościach.
– Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez portal www.ogrzewaniepowietrzne.pl

6. Rozwiązanie umowy.

– Zamawiający może odstąpić od umowy na 7 dni przed wygaśnięciem usługi, o czym zostanie poinformowany droga elektroniczną na 14 dni przed jej końcem.
– Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu.

III. Płatność

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT Zamawiającemu za każdą płatna usługę.

8. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury PRO FORMA. Faktura PRO FORMA jest wystawiana na podstawie zaakceptowania formularza zgłoszeniowego.

9. Podstawą wystawienia faktury VAT i uruchomienia usługi jest wpłynięcie na konto Wykonawcy płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA, oraz otrzymanie przez Wykonawcę podpisanej przez Zamawiajacego umowy.

10. Wszelkie płatności związane z publikacją Płatnej Usługi są dokonywane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto Wykonawcy.

11. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze PRO FORMA.

12. Należność nie może zostać podzielona na raty.

13. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

14. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na fakturze PRO FORMA, wypełniony formularz zostaje usunięty, a zamówienie anulowane.

15. Wykonawca może wstrzymać reklamę w momencie braku płatności w terminie zastrzeżonym na fakturze VAT. W przypadku prezentacji (dot. prezentacji podstawowej i rozszerzonej), w miejsce prezentacji zostanie zamieszczona informacja „usługa zawieszona”. Aktywacja usługi nastąpi w momencie wpłaty na konto Wykonawcy.

IV. Warunki realizacji zamówienia

16. Realizacja zamówienia i umieszczenie danych następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za fakturę PRO FORMA wystawioną przez Wykonawcę.

17. Wszelkie opłaty związane ze świadczeniem Płatnej Usługi są naliczane według Cennika Usług aktualnego w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego.

18. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej Płatnej Usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę PRO FORMA i otrzymanej podpisanej faktury.

19. Faktura PRO FORMA zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną e-mail, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura PRO FORMA może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.


V. Zobowiązania Wykonawcy

20. Wykonawca dopełni wszelkich starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości i świadczone były bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.

21. Wykonawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w świadczeniu usług. Głównie chodzi o przerwy związane z obsługą lub konserwacją systemu. Jednak również w sytuacjach gdy Zamawiający z powodu braku odpowiedniej wiedzy lub w skutek używania wadliwego sprzętu dopuści się naruszenia stabilności systemu.

22. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych bądź też awarie innych elementów, których Wykonawca nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.

23. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez Wykonawcę opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody (z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem).


VI. Zobowiązania Zamawiającego

24. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach, szczególnie chodzi o informacje, które są przedmiotem usługi lub pośrednio wpływają na dane zawarte w usłudze.

25. Zamawiający zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w zamówieniu.

26. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania usług Wykonawcy wyłącznie zgodnie z Polskim Prawem oraz zapewnia, że wszystkie przesłane dane będzie uważała za własne. Dodatkowo Zamawiający bierze wszelką odpowiedzialność za pliki i informacje przesłane do Wykonawcy. W szczególności dotyczy to treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub treści, które w sposób rażący naruszają uczucia religijne, normy społeczne i obyczajowe.

27. Wszyscy klienci wpisani do Katalogu Firm zezwalają na pobieranie i publikowanie informacji dotyczących branż: ogrzewanie powietrzne, gwc, klimatyzacja, wentylacja, itp.


VII. Reklamacje

28. Reklamacja składana przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i określać:

– nazwę firmy/klienta
– nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy;

29. Reklamacja powinna zostać przesłana pod adresem Wykonawcy, wskazanym w niniejszym regulaminie.

30. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź, wskazującą rozstrzygniecie jej i uzasadnienie.

31. Brak reklamacji w okresie 7 dni od daty uruchomienia usługi, stanowi jednocześnie akceptację usługi bez uwag.


VIII. Postanowienia końcowe

Redakcja portalu www.ogrzewaniepowietrzne.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników i użytkowników witryny. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania forum to znaczy : kasowania komentarzy o wulgarnej treści, zawierających  sformułowania obraźliwe w stosunku do innych użytkowników, osób trzecich, zawierające reklamę firmy lub użytkownika forum, itp…  Niestosowne komentarze do newsów, artykułów, produktów umieszczane w  treści strony http://www.ogrzewaniepowietrzne.pl/ są monitorowane, a redakcja ma prawo do blokowania użytkowników, którzy nie zastosują się do powyższych zasad.

Polityka Prywatności

Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wymaga udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na naszym portalu, dlatego prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia.

Zamieszczanie swoich danych w bazie portalu www.ogrzewaniepowietrzne.pl, , oraz potwierdzenie woli do wprowadzenia danych do bazy portalu www.ogrzewaniepowietrzne.pl, dokonane poprzez zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej, traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasza firmę.

Dane Państwa są chronione zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883
Aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe, w Naszej Firmie zostały wdrożone środki, których funkcje uniemożliwiają dostęp osobom trzecim.

Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przez Państwa przekazane, a więc:

– w celu prezentacji Państwa firmy w katalogu firm, będącym częścią portalu www.ogrzewaniepowietrzne.pl
– w celu przesyłania listów mailingowych oraz listów informacyjnych, o tematyce powiązanej z tematyką portalu klimatyzacja.pl
– w celu umożliwienia dotarcia do Państwa przez potencjalnych klientów, za pomocą buttona „Wyślij zapytanie” z portalu www.ogrzewaniepowietrzne.pl
Dodatkowo posiadają Państwo prawo edycji swoich danych. Udostępnione zostały także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że Redakcja portalu www.ogrzewaniepowietrzne.pl ma prawo do usunięcia Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody.